Φιλοσοφία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

«Η φιλοσοφία είναι τέχνη της οποίας ύψιστη έκφραση είναι η διαλεκτική» (Πλάτωνας)…

… Και προσθέτουμε το απαραίτητο της πρότασης, ότι η «διαλεκτική» πρέπει να γίνει κτήμα του πεπαιδευμένου ανθρώπου. «Το φιλοσοφείν», σύμφωνα με τον ορισμό των αρχαίων Ελλήνων, είναι μια διαρκής αναζήτηση και έρευνα της αλήθειας σε κάθε τομέα της ζωής.

Τι ακριβώς είναι η Φιλοσοφία της Παιδείας και τι κάνει;
Η φιλοσοφία συνοδεύει τις πράξεις και προσπαθεί να φτάσει μέχρι την πρώτη αιτία. Ψάχνει πολύ πίσω, άρα οι αιτίες πρέπει να μπουν σε κάποια τάξη, έτσι ώστε η ίδια να βρει το τέρμα. Η φιλοσοφία της παιδείας θέλει απόσταση, χρόνο και μελέτη. Μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα γνωστικό αντικείμενο, το οποίο συνίσταται σε μια συστηματική σκέψη πάνω στους στόχους και τα μέσα της εκπαίδευσης, πάνω στις μεθόδους διδασκαλίας και τους θεσμούς (για παράδειγμα οικογένεια, εκκλησία, σχολείο), που συγκεκριμενοποιούν στόχους, μέσα και μεθόδους.
Συνέχεια