Συναισθήματα: δραστηριότητες Νο1

Τι είναι τα συναισθήματα; Ποια είναι τα συναισθήματα;

Ας παίξουμε με τις εικόνες, τις λέξεις και τα γράμματα!
ΧΑΡΑ ΛΥΠΗ ΦΟΒΟΣ ΘΥΜΟΣ

Αντιστοιχίζουμε το συναίσθημα με την λέξη, την λέξη με τα γράμματα.

ΛΥΠΗ

Συνέχεια