Δελτίο καιρού – Περιγραφή δραστηριότητας για τις ανάγκες του moodle – Β Επίπεδο ΤΠΕ

Μια από τις καθημερινές ρουτίνες του νηπιαγωγείου είναι η παρατήρηση και η καταγραφή των καιρικών συνθηκών,  χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις  και σχετικούς πίνακες αναφοράς, που τα νήπια καλούνται να συμπληρώσουν με λέξεις, εικόνες ή τοποθετώντας το βέλος στην σωστή θέση. Με την διαδικασία αυτή, τα παιδιά γνωρίζουν και εξοικειώνονται με το φυσικό περιβάλλον, τον γραπτό λόγο και διαδικασίες συγκέντρωσης, παρατήρησης  και καταγραφής.

Επιδιώκοντας η παραπάνω διεργασία να αποκτήσει ψηφιακό χαρακτήρα, να ενισχυθούν οι διερευνητικού και ανακαλυπτικού τύπου μαθησιακές καταστάσεις  και να ευνοηθούν οι δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος, λήψης απόφασης και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, χρησιμοποιήθηκε ένα από τα συνηθισμένα λογισμικά «εφαρμογών γραφείου»,  τα υπολογιστικά φύλλα.

Οι στόχοι που επιτυγχάνονται με την συγκεκριμένη δραστηριότητα σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο είναι:

ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ:

  • Να περιγράφουν
  • Να βελτιώνουν και να εµπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο
  • Να υιοθετούν βασικές συµβάσεις ανάγνωσης του αλφαβητικού συστήµατος γραφής
  • Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον
  • Να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους

ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

  • Να προβληµατίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις, να στηρίζονται σε προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες, να κάνουν απλές υποθέσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συµπεράσµατα
  • Να « ερµηνεύουν» γενικά στοιχεία του κόσµου που τα περιβάλλει µ έσα από διαδικασίες παρατήρησης και περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόµησης, αντιστοίχισης, σειροθέτησης, και συµβολικής αναπαράστασης
  • Να « εκτελούν» απλές µαθηµατικές πράξεις

Συνέχεια